Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận

Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận là một cách tính để xem chức năng thận còn được bao nhiêu phần trăm trong việc loại bỏ chất độc …

Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận Đọc bài »